Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze

Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Brno 2

konané dne 7. 3. 2023 v Brně

 

Členská schůze MRS, z.s. pobočného spolku Brno 2 (dále jen „PS“) v plném souladu s platnými Stanovami a Jednacím řádem, projednala a schválila hlavní zásady činnosti PS podle předložených materiálů a diskuse.

S ch v a l u j e:

 • Volbu Mandátové komise ve složení:
 • Martina Sklenaříková (předsedkyně)
 • Jana Pulicarová
 • Helena Horáková

 

 

 • Volbu Návrhové komise ve složení:
 • Petr Šurek (předseda)
 • Jiří Ryšánek
 • Michal Markus

 

 • Program členské schůze – dle předloženého návrhu.

 

 • Výroční zprávu výboru za uplynulé období, přednesenou předsedou PS Ing. Janem Bartoněm.

 

 • Zprávu Kontrolní a revizní komise o činnosti KRK, přednesenou MUDr. Helenou Horákovou.

 

 • Účetní uzávěrku PS za rok 2022, sestavený a přednesený ekonomem PS Ing. Roman Straka.

 

 • Rozpočet PS a plán činnosti na rok 2023, sestavený a přednesený ekonomem PS Ing. Romanem Strakou.

 

 

B e r e  n a   v ě d o m í:

 • Zprávu mandátové komise, která konstatuje že:
 • členská schůze byla svolána jako řádná konaná jednou za rok v souladu s Jednacím řádem a Stanovami spolku,
 • na členské schůzi je přítomno 55 členů a 1 host,
 • po uplynutí 15 minut čekací doby od zahájení řádné členské schůze, pokračuje schůze jako schůze náhradní a je usnášeníschopná.

 

 • Zprávu hospodáře PS, přednesenou panem Tomášem Havlíčkem.

 

 • Zprávu o činnosti rybářské stráže a životním prostředí, přednesenou panem Tomášem Havlíčkem.

 

 • Zprávu o činnosti rybářských kroužků mládeže, přednesenou panem Martinem Pařilem.

 

 

U c t i l a

Minutou ticha památku členů PS zesnulých v minulém roce.

 

 

U k l á d á

Výboru PS:

 • nadále hospodařit účelně a racionálně se svěřenými prostředky,
 • zaměřit veškeré úsilí na práci s mládeží a získávání nových mladých rybářů do řad PS.
 • Zasadit se o zvýšení nejmenší lovné míry pstruha obecného na pstruhových revírech MRS na 30 cm.
 • Zasadit se o stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na mimopstruhových revírech MRS na 20 cm.
 • Zasadit se o stanovení nejmenší lovné míry okouna říčního na revírech Svratka 4 a Svratka 5 na 20 cm.
 • Zasadit se o zvýšení nejmenší lovné míry lína obecného na mimopstruhových revírech MRS na 30 cm.
 • Zasadit se o zvýšení nejmenší lovné míry lína obecného na revírech Svratka 4 a Svratka 5 na 30 cm.
 • Zasadit se o přidání podběráku do povinné výbavy, stanovené dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

 

 

 

V y s l o v u j e   p o d ě k o v á n í:

 • Všem sponzorům, kteří svými nemalými sponzorskými dary podporují činnost našeho pobočného spolku.
 • Členům, kteří se svou dobrovolnou prací aktivně podílí na činnosti svazu.

 

 

Z a v a z u j e:

 • Všechny členy PS, její volené orgány a funkcionáře ke všestranné podpoře svazového rybolovu, k péči o svěřené revíry a výkon spolkové činnosti, především na základě dobrovolné práce funkcionářů a členů.

 

 

 

 

 

Vypracoval dne 7. 3. 2023

Mgr. Petr Šurek (předseda Návrhové komise) ……………………………………….

 

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"