VČS

Společenské centrum Bystrc

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s.

pobočný spolek Brno 2

Optátova 26, Brno 637 00

IČO: 00546801, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18205

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor pobočného spolku Brno 2 svolává Výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 10. 03. 2020 v 17:00 hodin

Společenské centrum, Odbojářská 2, Brno Bystrc.

Program výroční členské schůze:

Zahájení

Volba mandátové a volební komise

Volba návrhové komise

Zpráva předsedy PS o práci výboru za rok 2019 /p. Bartoň/

Zpráva KRK /p. Holubová/

Zpráva o fin. hospodaření PS v roce 2019 a schválení rozpočtu na rok 2020 /p. Ryšánek/

Zpráva o vysazování ryb a úlovcích na revírech Svratka 4 a 5 /p. Peterka/

Zpráva o činnosti rybářské stráže a životním prostředí /p. Peterka/

Zpráva o činnosti rybářských kroužků mládeže /p. Straka/

Diskuse, náměty, připomínky

Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení /p. Šurek/

Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

Členství, jež je podmínkou pro vstup do sálu, je nutno prokázat u prezence platným průkazem totožnosti.

Za výbor PS Brno 2

Ing. Jan Bartoň

Předseda PS Brno 2

V Brně dne 11. 02. 2020

 

EDIT: fotografie ze členské schůze: